محرم و صفر هم تمام شد ...

اما ...

حسین علیه السلام همچون خورشیدی ، قرنهاست که هر روز می درخشد و تازگی دارد ...

افسوس از چشمهایی که تنها ده روز از سال ، از نورش بهره می برند  ...

آقا جان دلم برای پرچم عزایت تنگ می شود ...