30 هزار دینار طلا ، رقمی بود که یزید به هر نفر از مردم کوفه داد و دینشان را خرید !

هر دینار 1 مثقال طلا

هر مثقال 410 هزار تومان

به پول امروز بیش از 12 میلیارد تومان !

حال اگر امروز به ما چنین پیشنهادی می شد چه می کردیم ؟