چه کوتاه است فاصله غدیر تا عاشورا !

بالا رفتن دست پدر

تا پایین آمدن سر پسر