حکمت باران در این ایام می دانی که چیست ؟
آب و جارو می شود بهر محـــــــــــرم کوچه ها