بصیرت یعنی آنکه بدانیم شمری که سر از حسین ( ع ) برید
همان جانبازی بود که در جنگ صفین تا مرز شهادت پیش رفت .