منتظران مهدی ( عج ) به هوش باشند

حسین ( ع ) را منتظرانش کشتند .