ندا آمد که، ابراهیم، بشتاب

رسیده فرصت تعبیر آن خواب

به شوق جذبه عشق خداوند

برآ، از آب و رنگ مهر فرزند

صدا کن حلق اسماعیل خود را
به قربانگه ببر هابیل خود را

پدر می بُرد فرزندش به مقتل

که امر دوست را سازد مسجّل

پدر آمیزه ای از اشک و لبخند

پسر تسلیم فرمان خداوند

خلیلا! عید قربانت مبارک

قبول امر و فرمانت مبارک